Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna v Přibicích

Ptejte se knihovny
hledej
Návštěv :
Celkem : 6833
Týden : 6
Dnes : 0
podrobnosti

Knihovní řád Místní knihovny v Přibicích


 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2002 Sb. (Knihovní zákon)  a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

 

Č­l. 2  Veřejné knihovnické a informační služby

1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních zákona. Jsou to zejména:

a)      výpůjční služby

b)      meziknihovní služby

c)       informační služby:

- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

- informace z oblasti veřejné správy

- ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

- přístup na internet

2.      Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

3.      Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ. II.  Uživatelé knihovnických a informačních slu­žeb

 

Čl. 3  Registrace uživatele

1.      Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
2.      Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
3.      Děti do 15ti let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
4.      Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
5.      Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

 

Č­l. 4  Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1.       Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.       Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a  povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3.       Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

III.                Výpůjční řád

 

Čl. 5  Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 Čl. 6  Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)      kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)      které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)       jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy  (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

d)      které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 7  Postupy při půjčování

1.       Před převzetím výpůjčky si  má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise.
2.       Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku.
3.       Uživatel může požádat ústně nebo písemně o rezervaci dokumentu.

 

Čl. 8   Výpůjční lhůty

1.       Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je  1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

2.       Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 Čl. 9  Vrácení vypůjčeného dokumentu

1.       Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu,  v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2.       Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. 

 

Čl. 10   Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1.       Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
2.       Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.
3.       Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj celou dobu výpůjčky.
4.       Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
5.       Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna poplatek z prodlení.
6.       Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
7.       Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 11 R­eprografické a jiné kopírovací služby

1.       Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií. 
2.       Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. – autorský zákon.
3.       Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
4.       Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

IV.                Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 12   Ztráty a náhrady

1.       Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2.       O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo anebo finanční náhradu. Finanční náhradu ustanovuje knihovna.
3.       Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4.       Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. 

 

Čl. 13 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.       Poplatek z prodlení:

a)      Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2.       Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)      Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách, z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu, následuje vymáhání právní cestou.

3.       Ztráta průkazu uživatele:

a)      Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

                         

Čl. 14  Náhrada všeobecných škod

1.       Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, §442 odst. 2, kde se stanoví:  „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“)
2.       Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V.                  Závěrečná ustanovení

1.       Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovnice.
2.       Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
3.       Ruší se KŘ ze dne 1.1.2003.
4.       Tento KŘ platí na dobu neurčitou.
 
VI.                Přílohy Knihovního řádu
 
1.       Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Přibicích
2.       Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

             

V Přibicích dne 31.10.2012

 

Mgr. M. Bednářová, v.r.

starostka obce

 

Příloha  Knihovního řádu


CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ Místní knihovny v Přibicích 

 

Roční poplatek: 

Dospělí         Kč 50,–

Důchodci       Kč 30,–

Děti, mládež  Kč 10,–

 

Meziknihovní výpůjční služba:

   

Kč 20,–- + poštovné a balné 

 

Časový limit výpůjčky:                    

1 měsíc

 

Sankce za pozdní vrácení knihy :

Kč 10,–- za každý měsíc

 

Ztráta knihy:                       

cena knihy + 100,–- Kč   

                                               

Poškození knihy:                

10%- 100% pořiz. ceny

                                                                                                       

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Místní knihovny v Přibicích


1.      Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje čtenářů knihovna zpracovává k účelu:

- Ochrany majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům absenčně, tedy fondu využívaného čtenáři mimo prostory knihovny.

- Poskytování kvalitních služeb čtenářům mimo jiné tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat a v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá. Povede přesnou evidenci o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci, a o zaměstnancích knihovny, kteří tyto transakce provedli, bude provádět kontroly jakosti prováděných služeb a důslednou kontrolu příčin reklamací čtenářů, bude provádět statistická vyhodnocení své činnosti, zejména činnosti výpůjční a využije těchto poznatků k efektivnější správě knihovních fondů. 

- Neplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy – zejména zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou knihovny. 

 

2.      Rozsah zpracovávaných osobních údajů čtenářů

Knihovna zpracovává osobní údaje svých čtenářů a jejich zákonných zástupců v tomto rozsahu:

 

1.       Základní identifikační údaje čtenáře, tj. jméno a příjmení, adresa bydliště čtenáře, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla totožnost čtenáře ověřena a správnost jím uvedených identifikačních údajů. Tyto údaje povinen čtenář uvést a strpět jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejich služeb v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které poskytuje anonymně, tj. některé prezenční služby.

Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje. Knihovna ověřuje základní identifikační údaje čtenáře při zápisu a dále při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu a rovněž při změně kteréhokoliv z těchto údajů. 

 

2.       Další kontaktní údaje čtenáře, pokud je čtenář uvede jsou akademické tituly, kontaktní či přechodná adresa čtenáře a další možná spojení na čtenáře ( telefon, fax, email apod.)
3.       Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenářem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu jako základní identifikační údaje čtenáře. (Pokud je adresa shodná s adresou dítěte, je zpracovávána jen adresa zákonného zástupce.)
4.       Účetní údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zák.č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

 

 3.      Rozsah zpracování a uchovávání osobních údajů čtenářů knihovny

 Osobní údaje čtenáře knihovna uchovává na originálních písemnostech, kterými jsou:

1.       Přihláška čtenáře
2.       Výpůjční sáček
3.       Účetní doklady

Tyto písemnosti  jsou uchovávány v prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance knihovny.

 

 4.       Způsob ochrany osobních údajů čtenářů

 Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona, příslušné směrnice a dalších závazných předpisů.  Zaměstnanci jsou mimo jiné i povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených.  Zaměstnanci knihovny jsou dále povinni vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů čtenářů (kupříkladu sdělovat jakékoliv osobní údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo je jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům čtenářů knihovny.

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň lhůta alespoň jednoho roku od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.

V Případě porušení povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

 5.       Ukončení ochrany osobních údajů a jejich likvidace

 Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů, nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:                

skartace originálních písemností  (přihláška čtenáře a případné změnové formuláře, které čtenář vyplnil a výpůjční sáčky jsou fyzicky zlikvidovány.

 

 

 

 

V Přibicích dne 31. 10. 2012   E. Hájková knihovnice

 

 

 

Provozní řád přístupu k veřejnému  internetu


 

 

1) Pracovní místo s připojením k síti internet je veřejnosti k dispozici v prostorách  Místní knihovny v půjčovní době.

 

2) Zájemci o práci s internetem jsou povinni se nahlásit  u knihovnice. 

 

3) Pokud provozní doba připadne na svátek, bude veřejná internetová stanice uzavřena.

 

4) Časovou jednotkou pro práci s internetem je doba 20 minut. Tato doba může být prodloužena v případě, že jiný účastník nemá o využití internetu zájem. Práce na  internetu je poskytována zdarma.

 

5) Užívat internet smí osoby starší 15 let se základní znalostí práce na tomto zařízení nebo osoba mladší 15 let s doprovodem osoby starší 18 let se znalostí práce na PC.

 

6) Uživatel při práci s internetem využívá výhradně předinstalovaný software, což vylučuje nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory a měnit nastavený software, či jinak zasahovat do systému.

 

7) Při užívání služeb internetu je zakázáno vyhledávání stránek s pornografií, stránek propagujících fašismus, rasismus a násilí nebo stránek, které jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

 

   8)  Uživatel internetu je povinen se seznámit s tímto provozním řádem a odpovídá za případné škody vzniklé nešetrným zacházením s instalovaným zařízením.

 

   10) Zřizovatel instalované internetové stanice si vyhrazuje právo odejmout přístup k internetu osobám, které poruší tento Provozní řád nebo pokyny pracovnice knihovny. V krajním případě mají výše zmínění pracovníci pravomoc vykázat tyto osoby z místnosti a budovy, kde je umístěno zařízení internetu.

 

 Přibice 11. dubna 2013                  Mgr. M. Bednářová, v.r.